Logo szkoły

39-400 Tarnobrzeg

ul. Kochanowskiego 7

tel: 158223718

Godziny otwarcia przedszkola:

poniedziałek -  piątek od 6:00 do 17:00

https://www.facebook.com/przedszkole2tbg

 

 

 

Statut przedszkola cz 1.

      STATUT PRZEDSZKOLA NR 2 W TARNOBRZEGU

(Tekst ujednolicony po wprowadzeniu zmian w dn. 29.11.2017r.)

Opracowany na podstawie art. 102 ust.1. Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 Uchwalony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu w dniu 29 XI 2017r.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
 3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci                                 i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 29 sierpnia 2017r., poz. 1616)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, Dziennik Ustaw, rok 2017 pozycja 1611.

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646)

11. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017r,poz. 1591)

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597)

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587)

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1627)

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635)

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1658).

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1654)

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1652)

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli(Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz. U. z 2017 r. poz. 170).

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 610)

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2035).

23. Ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1985).

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015, poz. 1113),

25. Ustawa z dnia 29 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),

26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 139, poz. 1130 z późn. zm.),  

27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 nr 6, poz. 69 ze zmianami)

28. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.(Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.),

29. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku (art. 5 i art. 18) ratyfikowana przez Sejm RP dnia 30 września 1991 r. Konwencja (Dz.U. z 1991 Nr 120, poz. 526)

30. Uchwały Rady Miasta Tarnobrzeg.

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa przedszkola

§ 1

 

 1. Przedszkole Nr 2 w Tarnobrzegu jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego i powołaną do wykonywania zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Tarnobrzegu przy ul. Kochanowskiego 7, e mail: przedszkole2tbg@o2.pl; p2@oświata.tarnobrzeg.pl; strona internetowa www.przedszkole2tbg.pl  

 

Informacja o przedszkolu

§ 2

 

 1. Przedszkole jest placówką ogólnodostępną, w której funkcjonuje 4 oddziały przedszkolne.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Tarnobrzeg.
 3. Nadzór organizacyjny nad działalnością przedszkola sprawuje Prezydent Miasta Tarnobrzeg.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty
 5. Przedszkole Nr 2 w Tarnobrzegu jest placówką publiczną, która:

1)   realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2)   zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż  5 godzin dziennie;

3)   przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

4)   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

 1. Przedszkole jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych nie posiadającą osobowości prawnej, pokrywa swoje wydatki z budżetu gminy,              a pobrane dochody odprowadza na rachunek samorządu - Gminy Tarnobrzeg.
 2. Przedszkole jest jednostką budżetową i działa w ramach jednego podatnika tj. Gminy  Tarnobrzeg, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 3. Umowy w zakresie zakupu towarów i usług w imieniu Gminy Tarnobrzeg zawiera dyrektor przedszkola.
 4. Działalność przedszkola finansowana jest również przez rodziców  i przychodów  z działalności dochodowej,

10. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

11. Obsługę finansową placówki prowadzi Samorządowe Centrum Usług Wspólnych.

12. Decyzję o przekształceniu lub likwidacji przedszkola podejmuje organ prowadzący przedszkole po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

13. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.

14. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
                    

 Przedszkole Nr 2 w Tarnobrzeg

   ul. Kochanowskiego 7

39-400 Tarnobrzeg

                    

15.  Przedszkole używa pieczęci o następującej treści:

 

                                          Przedszkole Nr 2 w Tarnobrzegu  

                                          ul. Kochanowskiego 7

                                          39-400 Tarnobrzeg

                                          tel. 15 223718

                                          NIP 867-16-09-991

                                         

 

16. Przedszkole posiada logo :

17. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)   przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 2 w Tarnobrzegu

2)   dzieci  – należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola

3)   nauczycielach – rozumie się przez to pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu  Nr 2 w Tarnobrzegu,

4)   radzie pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną Przedszkola  Nr 2 w Tarnobrzegu,

5)   radzie rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców działającą   w  Przedszkolu  Nr 2 w Tarnobrzegu,

6)   rodzicach – rozumie się przez to rodziców i prawnych opiekunów dzieci oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem uczęszczających do Przedszkola  Nr 2 w Tarnobrzegu,

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 3

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie -Prawo oświatoweoraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji celów wychowania i kształcenia oraz treści nauczania w niej ustalonych, w tym w szczególności zadania przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci osiągnięć dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.
 3. Przedszkole wspiera rozwój dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
 4. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 5. Główne zadania przedszkola to:

1)   Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)   Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3)   Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4)   Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5)   Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb  i zainteresowań.

6)   Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie

7)   Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchowej  i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)   Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań

rozwojowych dzieci.

9)   Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości   i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania     i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami  i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się          w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa  i harmonijnego rozwoju.

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 1. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1)   dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2)   dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1) rodzaje niepełnosprawności,           o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wspomagając indywidualny rozwój każdego dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego z uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności poprzez

1)   organizację oddziałów  przedszkolnych w zbliżonym wieku z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci,

2)   dostosowanie metod pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3)   stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca  i rodzaju aktywności,

4)   planowanie swojej pracy z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci danego oddziału stwierdzone na podstawie obserwacji   i diagnoz,

5)   dostosowanie  tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej  do możliwości dzieci  i stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy poprzez prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,

6)   wdrażanie programów wychowania przedszkolnego i programów własnych nauczycieli dopuszczonych przez dyrektora,

7)     udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Przedszkole organizuje proces wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w integracji z dziećmi pełnosprawnymi poprzez:

1)   tworzenie warunków do zabawy i nauki oraz zapewnienie środków dydaktycznych odpowiednich do indywidualnych potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,

2)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

3)     prowadzenie zajęć z zakresu rewalidacji i zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez specjalistów wskazanych w zaleceniach do orzeczenia.

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez:

1)   budowanie poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

2)   posługiwanie się językiem ojczystym uczestnicząc w życiu wspólnoty narodowej;

3)     organizację zajęć z religii na życzenie rodziców,

10. Przedszkole zapewnia wychowankom z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
rozwijanie nawyku promocji zdrowia i dbania o sprawność ruchową.

 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1)   pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2)   zapoznaje z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do nabywania przez dziecko określonych tam wiadomości i umiejętności,

3)   wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do podjęcia nauki w szkole,

4)   informuje na bieżąco o postępach dziecka w rozwoju i jego zachowaniu  i zachęca  do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego,

5)   zapoznanie rodziców z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola w szczególności podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programami wychowania przedszkolnego realizowanymi w danej grupie;

6)   udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych,

7)   uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach

8)   udziela wsparcia we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

9)   zapoznaje z wynikami prowadzonych obserwacji i diagnoz,

10) wydaje rodzicom dziecka, objętego rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

11) dba o podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców poprzez:

a)      organizację warsztatów dla rodziców,

b)     spotkań ze specjalistami,

c)      opracowywanie prelekcji, referatów, materiałów na określony temat, przedstawianych na zebraniach rady pedagogicznej, umieszczanych na gazetkach tematycznych w przedszkolu oraz w gazetce informacyjnej dla rodziców i zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola.

 

Pomoc psychologiczna- pedagogiczno w przedszkolu

§ 4

 

 1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach. 
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie                     w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego wychowanka                         i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i w środowisku społecznym.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu   wynika w szczególności :

1)   z niepełnosprawności;

2)   z niedostosowania społecznego;

3)   z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)   z zaburzeń zachowania i emocji;

5)   ze szczególnych uzdolnień;

6)   ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7)   z zaburzeń komunikacji językowej;

8)   choroby przewlekłej;

9)   sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) niepowodzeń edukacyjnych;

11) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1)   wychowanka;

2)   rodziców dziecka,;

3)   dyrektora przedszkola;

4)   nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5)    pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6)    poradni;

7)   asystenta edukacji romskiej;

8)   pomocy nauczyciela;

9)   asystenta nauczyciela lub asystenta  wychowawcy świetlicy;

10)  pracownika socjalnego;

11) asystenta rodziny;

12) kuratora sądowego;

13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i

młodzieży

 1. Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor. 
 2. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w przedszkolu.
 3. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie, w zakresie realizacji zadań  z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                       a w szczególności;

1)   ustala formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,

2)   informuje innych nauczycieli/wychowawców grup i specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem, jeśli stwierdzi taką potrzebę,

3)   we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem,

4)   planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami dziecka,

5)   występuje z wnioskiem do poradni i placówek doskonalenia nauczycieli

o wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w przedszkolu

6)   informuje rodziców wychowanka o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz przedstawia im na piśmie ustalone dla dziecka formy, wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane oraz zakres  udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                  

7)   uzgadnia warunki współpracy np. z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi, z placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

8)   za zgodą rodziców dziecka występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka w sytuacji, gdy mimo udzielanej pomocy nie następuje poprawa jego funkcjonowania.

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                          a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.

10. Przedszkole dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci, a także możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

11. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)   zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)   zajęć specjalistycznych

a)      korekcyjno-kompensacyjnych,

b)     logopedycznych,

c)      rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,

d)      oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)   zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)     porad i konsultacji.

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym : 

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)   warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

3)   zajęcia specjalistyczne ;

4)   inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe   i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

5)   integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi,

6)     przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

13. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest również rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń                i polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.

14. Przedszkole sprawuje opiekę nad wychowankami niepełnosprawnymi poprzez umożliwianie im realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form                 i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

15. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni,

z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.

16. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zwana dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności

w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji

i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

17. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

1)   wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz

2)    indywidualnie z dzieckiem..

18. Dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola organizuje się zajęcia o charakterze rewalidacyjnym oraz zajęcia specjalistyczne w przypadku gdy rodzic przedłoży w przedszkolu  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

19. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określający zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych                              i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich form i metod pracy z dzieckiem.

20. Program opracowuje zespół powołany przez dyrektora po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski opracowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte                     w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

21. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych powierza się nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka.

22. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej      w przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli grup oraz specjalistów, prowadzących zajęcia  rewalidacyjne z dzieckiem.

23. W przedszkolu, w którym kształceniem specjalnym są objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm,               w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1)   nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub

2)   pomoc nauczyciela

–       z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

24. W przedszkolu, w którym kształceniem specjalnym są objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 23 niepełnosprawności zatrudnia się dodatkowo za zgodą organu prowadzącego:

1)   nauczycieli – specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednio do stwierdzonego w orzeczeniu rodzaju niepełnosprawności.

2)     pomoc nauczyciela

–       z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

25. Nauczyciele, o których mowa w ust. 23.pkt 1), ust. 24 pkt.1) :

1)   prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;

2)   prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi,

3)   uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;

4)   udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,                   w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, 

5)   prowadzą inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,                            w szczególności zajęcia rewalidacyjne.

26. Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora przedszkola ( 7 ust. 6 ww. rozporządzenia).

27. Natomiast nauczyciele dodatkowo zatrudnieni:

1)   prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie                        z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

2)   prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, 

3)   uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4)   udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi,.

5)   Dyrektor przedszkola, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe             i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 

28. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie w sposób przyjęty w danym przedszkolu rodziców dziecka.

29. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany w przedszkolu                                 określa zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości.

30. Zajęcia rewalidacyjne powinny być w szczególności uwzględnione                                      w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla dzieci słabowidzących, niesłyszących, z niepełnosprawnością ruchową,                                 w tym z afazją lub autyzmem oraz z zespołem Aspergera.

31. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie                               o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny,             w którym obowiązuje w tym:

1)   do dnia 30 września danego roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna edukację przedszkolną;

2)     30 dni od złożenia w przedszkolu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

32. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

33. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla wychowanków szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

34. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla dzieci mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających                z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

35. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

36. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych                       i zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

38. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych                           i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

 1. 39.  Udział dzieci w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

40. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia  prowadzą nauczyciele wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

41. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizycznych dzieci w tym zainteresowania                           i uzdolnienia.

42. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą                             w szczególności obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

43. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę lub dyrektora przedszkola, że konieczne jest inna forma pomocy (niż tylko bieżąca praca z dzieckiem), to  nauczyciel lub dyrektor zobowiązany jest do zaplanowania i koordynowania udzielania wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym do ustalenia form udzielania tej pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane w danym roku szkolnym.

44. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentacje zgodnie z przepisami w tym zakresie.

45. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych dziecka, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanka w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania jego mocnych stron.

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;

3)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dziecka;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych                            w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. 46.  Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1)   diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych                  w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

2)   prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci                         i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków i eliminowania jej zaburzeń;

3)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

47. Do zadań pedagoga specjalnego należy współorganizowanie kształcenia integracyjnego lub specjalnego poprzez:

1)   prowadzenie wspólnie z nauczycielami zajęć edukacyjnych,

2)   real

Artykuły

 • Statut przedszkola cz 2.

  ROZDZIAŁ III

  Sposób realizacji zadań przedszkola

  § 6

   

  1. Przedszkole w równej mierze pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych .
  2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego formułuje wymagania edukacyjne wobec dzieci...
 • Statut przedszkola cz 3.

  Rozdział VII

  Organy przedszkola i ich kompetencje

   

  § 15

   

  1. Organami przedszkola są:

  1)   dyrektor przedszkola,

  2)   Rada Pedagogiczna,

  3)   Rada Rodziców

  1. Głównym celem działania organów przedszkola  jest współdziałanie ze sobą,                  w ramach swoich kompetencji realizując cele i zadania przedszkola.
  2. Rada Pedagogiczna i Rada...
 • Statut przedszkola cz 4.

  Rozdział IX

  Czas pracy przedszkola i zasady odpłatności

  § 22

  1. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony i zatwierdzony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, uwzględnia czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zadeklarowanych przez rodziców godzin pobytu dziecka  w przedszkolu. 
  2. Przedszkole prowadzi...
 • Statut przedszkola cz 5.

  Rozdział XII

  Postanowienia końcowe

   

  § 30

   

  1. Projektowanie nowego statutu odbywa się w przypadku:

  1)   licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu;

  2)   gdy statut był wielokrotnie nowelizowany.

  1. Projektowanie zmiany statutu dokonuje się w przypadku:

  1)   zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego;

  2)   potrzeby...