Logo szkoły

39-400 Tarnobrzeg

ul. Kochanowskiego 7

tel: 158223718

Godziny otwarcia przedszkola:

poniedziałek -  piątek od 6:00 do 17:00

https://www.facebook.com/przedszkole2tbg

 

 

 

Procedury COVID - 19

 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE
PRZEDSZKOLA NR 2 W TARNOBRZEGU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

ROZDZIAŁ 1
INFORMACJE OGÓLNE
§ 1
Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników przedszkola oraz
Dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć
organizowanych przez przedszkole podczas zagrożenia epidemiologicznego.
§ 2
Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:
1) Jednostce, przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 2 w Tarnobrzeg;
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu;
3) Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka, oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gmina Tarnobrzeg, ul. Tadeusza
Kościuszki 32, 39-400.
§ 3
1. Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu znajdują się numery telefonów do organu
prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi
należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby
znajdującej się na terenie jednostki.
2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania.
§ 4
Niniejsza procedura zawiera:
1) Zadania i obowiązki Dyrektora;
2) Organizacja opieki nad dziećmi;
3) Organizacja spotkań oraz narad;
4) Zadania i obowiązki rodziców;
5) Wytyczne dla pracowników;


6) Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością;
7) Zalecenia dla personelu sprzątającego;
8) Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych,
maseczek i mycia rąk.
ROZDZIAŁ 2
ZADANIA I OBOWIĄZKI DYRKETORA
§ 5
Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu wykonuje zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę.
§ 6
1. Dyrektor Przedszkola na bieżąco współpracuje z organem prowadzącym w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków.
2. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:
1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z
pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się
w przedszkolu;
2) Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu
przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki,
maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców
zewnętrznych;
3) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy
dozownikach z płynem;
4) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe,
zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed
wejściem do pomieszczenia);
5) Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i
procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim
pracownikom jak i rodzicom.
3. W miarę możliwości organ prowadzący zapewnia dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a
także wyposażenie tych pomieszczeń.
§ 7
Dyrektor:
1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami;
2) dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek,
przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
3) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce;


4) kontaktuje się z rodzicem – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia
choroby u ich dziecka;
5) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka,
pracownika;
6) współpracuje ze służbami sanitarnymi;
7) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek
podejrzenia zakażenia;
8) informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na
wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.
§ 8
1. Dyrektor na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny
Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
2. Dyrektor wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niemniejszej
procedury, komunikatów Dyrektora oraz zaleceń GIS.
3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor niezwłocznie
informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno - epidemiologiczną.
4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub
dzieci Dyrektor niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno -
epidemiologiczną.
5. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji sanitarno -
epidemiologicznej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się
epidemii COVID-19.
§ 9
1. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą
być zakażeni koronawirusem.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a
także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku
pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem Dyrektor
Przedszkola niezwłocznie odsuwa go od pracy i odsyła transportem indywidualnym
do domu. Dyrektor powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym
jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.


5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik,
przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami przyjętymi w
przedszkolu oraz dodatkowe zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki,
poręcze, uchwyty itp.).
6. Dyrektor przedszkola oraz pracownicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
§ 10
1. Dyrektor przypomina pracownikom zasad higieny osobistej, mycia rąk, obowiązku
informowania o złym stanie zdrowia.
2. Dyrektor sprawuje zmożony nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez
pracowników jednostki oraz ściśle tego egzekwuje.
3. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom jednostki niezależnie od podstawy zatrudnienia
rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, fartuch z długim rękawem lub środki
do dezynfekcji rąk.
4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych Dyrektor przedszkola wywiesił dla
pracowników plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem
do dezynfekcji rąk – instrukcje. Dozownik do rąk umieszczony jest w miejscach
niedostępnych dla dzieci.
§ 11
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania żywności w przedszkolu, Dyrektor
dokonał weryfikacji dobrych praktyk higienicznych oraz procedur HACCP, aby
wyeliminować ewentualne luki lub możliwe ścieżki zanieczyszczeń.
2. Dyrektor przeanalizował wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji sal, korytarzy,
pomieszczeń biurowych.
3. Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników
pomocniczych i obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach
publicznych, w tym w przedszkolu.
ROZDZIAŁ 3
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
§ 12
1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 17:00.
2. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12. W
uzasadnionych przypadkach za zgoda organu prowadzącego można zwiększyć liczbę
dzieci – nie więcej niż o 2.
3. Grupy przedszkolne obejmują dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb,
zainteresowań i uzdolnień.
4. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.


5. Każda grupa przychodzi w innej ustalonej z rodzicami godzinie, tak aby uniemożliwić
stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
§ 13
Z opieki w przedszkolu w pierwszej kolejności, mogą skorzystać te dzieci, których rodzice
nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
§ 14
1. Zabronione jest przynoszenie własnych zabawek do przedszkola.
2. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w
maseczka), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra
właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w
niniejszych Procedurach.
§ 15
1. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
2. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi
wskazującymi na infekcję.
3. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów, za zgodą rodzica
dokonywane jest pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym.
§ 16
Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola
1. Rodzice dzieci lub inne osoby upoważnione do przyprowadzania i odbioru dziecka z
przedszkola zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujące
na terenie jednostki.
2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola
zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola
jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola z
zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w ostępie od kolejnego rodzica z
dzieckiem 2 m , przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków
ostrożności (min. Osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u
dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora


lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca
kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem
oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
8. Opuszczając jednostkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby
upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje w wyznaczonej przestrzeni
wspólnej.
9. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba
prawna, odbiór dziecka odbywa się przez główne drzwi wejściowe do budynku.
§ 17
Wyjścia na zewnątrz
1. Nie organizuj się wyjść poza teren jednostki.
2. Dzieci pod nadzorem nauczyciela wychowania przedszkolnego mogą korzystać z
istniejących na terenie przedszkola placów zabaw.
3. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych
osób postronnych.
4. Wyjścia na place zabaw zorganizowane są rotacyjnie. Tak, aby każda z grup nie miała ze
sobą kontaktu.
5. W przypadku braku możliwości codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw – plac
zostanie zabezpieczony taśmą, wskazując na zakaz korzystania z urządzeń.
§ 18
1. Dzieci zaraz po przyjściu do przedszkola zobowiązane są do mycia rąk - o czym
przypomina nauczyciel wychowania przedszkolnego.
2. Na terenie jednostki obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, nie związanych z
działalnością opiekuńczą przedszkola.
§ 19
Organizacja spotkań oraz narad
1. Dyrektor ograniczył do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną
oraz rodzicami.
2. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych
przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5 – 2m).
3. Jeżeli jest to możliwe zebrania rady pedagogicznej kontynuowane są w sposób zdalny, tj.
z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.
§ 20
Zadania i obowiązki rodziców
1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów
chorobowych. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może
zarażać inne dzieci – dziecko nie zostanie wpuszczone do przedszkola. Zaleca się w
takiej sytuacji kontakt z lekarzem.
2. Zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola zmierzyły
dziecku temperaturę.
3. Zakazuje się przyprowadzania do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. (W takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu).
4. Rodziców prosi się o wpajanie dzieciom zasad higieny. (unikanie dotykania oczu, nosa i
ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz nie podawanie ręki na powitanie) oraz
zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania.
ROZDZIAŁ 4
ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW
§ 21
Wytyczne dla pracowników
1. Nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom, w
miarę możliwości, jakie obowiązują w przedszkolu zasady i dlaczego zostały
wprowadzone. Nauczyciel zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej,
aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje
zachowanie, a nie lęku.
2. Zaleca się aby sala, w której przebywają dzieci była wietrzona co najmniej raz na
godzinę.
3. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na częste i regularne mycie rąk. W
przypadku problemów nauczyciel pomaga w tych czynnościach, szczególnie przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza.
4. Nauczyciel może zorganizować pokaz właściwego mycia rąk, przypominać i dawać
przykład. Zaleca się uatrakcyjnienie mycia rąk poprzez historyjki obrazkowe czy zabawy
obrazkowe, śpiewane w trakcie mycia.
5. Podczas organizacji miejsca do spania należy zachować dystans pomiędzy leżaczkami.
6. Do zadań i obowiązków nauczycieli wychowawców należy:
1) sprawdzanie warunków do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami,
objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z
przepisami dot. bhp;
2) pomoc w myciu i dezynfekcji zabawek, przedmiotów, którymi bawiło się dziecko,
jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;
3) dbać o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
4) wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;
5) prowadzić gimnastykę przy otwartych oknach;
6) dbać o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z
drugiej grupy;
7) dbać o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
8) nie organizować w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę
dzieci;
9) ustawiać leżaki do spania/odpoczynku w odstępach co najmniej 2 metrów od
siebie;
10) dezynfekcja leżaków przeznaczonych do spania, po zakończeniu odpoczynku przez
dzieci.
§ 22
1. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe na terenie
jednostki.
2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS:
1) Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie
ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce.
Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
2) Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie
dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj
się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.
3) Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych- Na powierzchni
banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj
płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.
4) Unikaj dotykania oczu, nosa i ust - Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą
być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi
rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
5) Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe
w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie
przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie
miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.
6) Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania
posiłków - Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się
chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon
komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym).
Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
7) Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować co najmniej 2
metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub
ma gorączkę.
8) Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę
do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je
środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania
zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
9) Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - Stosuj zrównoważoną
dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu
minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie
wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów
wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
10) Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.
§ 23
1. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy
wejściu do budynku przedszkola.
2. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o
wszelkich objawach chorobowych dzieci.
3. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem
opiekującym się dziećmi.
§ 24
1. Praca pracowników administracyjnych przedszkola jest tak zorganizowana, aby
pracownik jak najmniej realizował pracę na terenie jednostki.
2. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są z uwzględnieniem
wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.
3. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem
odpowiedniej odległości.
4. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się
jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.
5. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowanie i
zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.
ROZDZIAŁ 5
ŻYWIENIE
§ 25
1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie
jednostki.
2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
3. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach
4. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują
powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane
były posiłki.
5. Posiłki dzieciom podają pracownik obsługi z pomocą wychowawcy.
§ 26
Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością
1. Pracownicy mający kontakt w żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych
praktyk zalecanych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w celu zredukowania
ekspozycji i transmisji chorób, do których należą:
1) Właściwa higiena rąk;
2) Higiena kasłania/kichania;
3) Zasady bezpieczeństwa żywności;
4) Ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma
objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel)
5) Osoby chore wykazujące ww. objawy nie mogą pracować w zakładach
spożywczych.
2. Pracownicy, mający kontakt z żywnością zobowiązani są myć ręce:
1) Przed rozpoczęciem pracy;
2) Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
ugotowana, upieczona, usmażona;
3) Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
4) Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
5) Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
6) Po skorzystaniu z toalety;
7) Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
8) Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
9) Po kontakcie z pieniędzmi.
3. Zobowiązuje się pracowników kuchni o zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie
wysokiej higieny, mysia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze minimum 60oC lub je wyparzać.
5. Pracownicy kuchni wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie
opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go
szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on
pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.
6. Pracownicy przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z
obowiązującymi przepisami.
§ 27
Dostawa i transport żywności
1. Pracownicy odbierając produkty żywnościowe dostarczane przez osoby z zewnątrz,
zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.
2. Pracownik Przedszkola odbierający dostawę żywności zobowiązany jest zwrócić uwagę
na czy pojemniki transportowe oraz środki transportu spełniają następujące wymagania:
1) czyste, w dobrym stanie, nie uszkodzone, łatwe do mycia, czyszczenia i
dezynfekcji,
2) zabezpieczają żywność przed zanieczyszczeniem,
3) nie używane do transportu produktów innych niż żywność, które mogą być źródłem
zanieczyszczenia,
4) zapewniają odseparowanie żywności surowej wymagającej obróbki termicznej od
żywności, która nie będzie jej poddana przed spożyciem
5) poddane zostały całkowitemu i dokładnemu procesowi mycia, jeśli były używane
do transportu innych produktów niosących ryzyko zanieczyszczenia żywności.
§ 28
Kontrola temperatury żywności
1. Żywność musi być przechowywana we właściwej temperaturze, aby zapobiec
namnażaniu się drobnoustrojów,
2. Żywność, która wymaga warunków chłodniczych musi być przechowywana w
temperaturze poniżej 5°C,
3. Żywność gorąca powinna być przechowywana powyżej temp. 60°C,
4. Żywność mrożona powinna być przechowywana w temp. -18°C,
5. Pracownik przedszkola zobowiązany jest upewnić się, że pojemniki/środki transportu
używane do dostarczania żywności utrzymują temperaturę właściwą dla danych
produktów.
ROZDZIAŁ 6
ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO
§ 29
1. Personelowi sprzątającemu teren przedszkola zaleca się zachować dodatkowe środki
ostrożności:
1) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta;
2) umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek
i maseczki,
3) wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.
2. Organizacja trybu pracy pracowników utrzymujących czystość w przedszkolu
zorganizowana jest z uwzględnieniem systemu rotacyjnego oraz zmianowanego oraz z
uwzględnieniem niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka
epidemiologicznego.
3. Praca pracowników utrzymujących czystość w jednostce przebiega rotacyjnie.
Przedszkole minimalizuje ilość osób przebywających na terenie jednostki.
4. Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnego (dwa razy w ciągu dnia) mycia
powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pracownicy oraz dzieci, tj. umywalki,
desek sedesowych, wszystkich klamek, poręczy, blatów, oparć krzeseł.
5. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty i
sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, tj. pluszowe zabawki.
6. Po zakończonych zajęciach w salach sprzątaczki zobowiązane są do zdezynfekowania
zabawek.
ROZDZIAŁ 7
WYTYCZNE – ŚROKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
§ 30
Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych,
maseczek i mycia rąk
Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych,
maseczek i mycia rąk:
1) techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
2) techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-
rece/
3) zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
§ 31
Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem
Odpady wytworzone przez pracowników przedszkola takie jak: środki zapobiegawcze
(maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i
rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu
wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
ROZDZIAŁ 8
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
§ 32
1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której
stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i fartuch ochronny
oraz płyn do dezynfekcji rąk (przy wejściem do pomieszczenia).
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub pracownika (takich jak
kaszel, gorączka, duszności, katar), osoba jest niezwłocznie izolowane od reszty
grupy/pracowników – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go
zastępującą.
4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem i wzywa do
niezwłocznego odbioru dziecka z jednostki.
5. Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora, kontaktuje się
telefonicznie z rodzicami pozostałymi dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
6. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w
której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie
podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje
wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia
dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i
rękawiczki.
8. Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku jednostki.
9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od
pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do
wydawanych instrukcji i poleceń.
10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/dziecko należy poddać
gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty, itp.).
ROZDZIAŁ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 6 maja 2020 r. do czasu ich
odwołania.
2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.