Logo szkoły

39-400 Tarnobrzeg

ul. Kochanowskiego 7

tel: 158223718

Godziny otwarcia przedszkola:

poniedziałek -  piątek od 6:00 do 17:00

https://www.facebook.com/przedszkole2tbg

 

 

 

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 2 W TARNOBRZEGU

 

Modyfikacja Koncepcji Pracy Przedszkola nr 2 Małego Artysty w Tarnobrzegu podjęta uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 11.02.2015r.                  

I. Wizja placówki

 

„…BYĆ MOTYLEM, ZACHWYCAĆ SWYM PIĘKNEM KOGOŚ OBCEGO,

USIĄŚĆ NA RAMIENIU I SZEPNĄĆ DO UCHA

- PATRZ JAKI ŚWIAT JEST PIĘKNY…”

 

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, małym artystom i środowisku.   Miejsce radosnej zabawy, bezpiecznego poznawania i odkrywania uroków otaczającego nas świata, aktywnego odbioru sztuki i radosnego jej tworzenia. Gwarancja sukcesu na przyszłość!

II. Misja placówki

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności we wszystkich możliwych jej formach.

Marzeniem naszym jest, aby poprzez działanie dziecko poznało samego siebie, własne możliwości, otaczający go świat.

„Nasze dziecko” dąży do wzrastającej samodzielności, samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami, aspiracjami.

Jak barwny motyl rozwija swoje skrzydła, tak „nasze dziecko” rozwija swoje talenty.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

Priorytetem naszym jest również, aby dziecko było aktywnym odbiorcą sztuki i radosnym jej twórcą. Nie każdy może zostać artystą, lecz świadomym odbiorcą sztuki w naszym przedszkolu zostanie na pewno.

Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.

Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.

Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • potrafi zaprezentować swoje umiejętności artystyczne,
 • kształtuje umiejętność odbioru sztuki, rozwija wrażliwość estetyczną wyobraźni, ekspresję plastyczną i muzyczną,
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą     z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Rodzice w naszym przedszkolu:

 • otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach,
 • współpracują z nauczycielami,
 • otrzymują pomoc specjalistów,
 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
 • są pierwszymi odbiorcami twórczości „małych artystów”, jak również uczestniczą w tworzeniu,
 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni, taktowni,
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycję i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
 • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,
 • aktywnie realizują zadania zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
 • stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą      i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

III. Cele i zadania

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczenie.
 • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

2.Procesy zachodzące w przedszkolu

 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci.
 • Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

3.Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania              w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
 • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.

4.Zarządzanie przedszkolem

 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań       i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody       i formy pracy.
 • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczeniu i wypoczynkowi.

IV. Kierunki realizacji koncepcji pracy

 • Edukacja przez sztukę
 • Rozwijanie uzdolnień
 • Promocja zdrowia i ekologia
 • Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji

V. Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 • poszerzenie sukcesu oferty edukacyjnej przedszkola          o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola        w środowisku,
 • prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
 • stałe wzbogacenie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

VI. Model absolwenta

Nasz absolwent jest:

 • dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • wskazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
 • jest aktywny i samodzielny,
 • twórczy i otwarty,
 • wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
 • ma pozytywny obraz własnego „ja”,
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie           w sytuacjach trudnych,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje        z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

VII. Elementy składowe koncepcji

Koncepcja pracy naszego Przedszkola ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Pragniemy, aby dzieci w naszym Przedszkolu nabywały różnorodne umiejętności, rozwijały uzdolnienia artystyczne  w sferze werbalnej, plastyczno – technicznej na drodze twórczej aktywności własnej.

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, solidnie przygotowanego do nauki w szkole w dynamicznie rozwijającym się świecie XXI wieku.

Chcemy promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola  i naszych wychowanków, a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo – dydaktyczne:

 • „Dziecko w grupie” program wychowawczy dla dzieci 2-6 letnich,
 • „Będę przedszkolakiem” program adaptacyjny dla dzieci 2-3 letnich,
 • „Bezpieczny przedszkolak” program profilaktyki bezpieczeństwa dla dzieci 5 i 6 letnich,
 • „Mali artyści” program edukacyjny rozwijający twórczą aktywność plastyczną dzieci w wieku przedszkolnym.